Bài 6 : Vẽ hoặc nặn qủa dạng tròn – Mỹ thuật lớp 1

Quan sát và tìm hiểu

  • Trong ảnh (hình 1) có những quả gì? Em tả lại hình dáng những quả đó.
  • Em có nhận xét gì về sản phẩm của bạn? (hình 2,3)

Bài 6 : Vẽ hoặc nặn qủa dạng tròn - Mỹ thuật lớp 1

Bài 6 : Vẽ hoặc nặn qủa dạng tròn - Mỹ thuật lớp 1

Bài 6 : Vẽ hoặc nặn qủa dạng tròn - Mỹ thuật lớp 1

Thực hành : Nặn một quả dạng tròn

Gợi ý cách nặn:

  • Nhào đất cho dẻo trước khi nặn.
  • Taọ đất thành hình quả dạng tròn (định nặn),
  • Nặn thêm các chi tiết.
  • Chỉnh sửa, hoàn thiện.

Bài 6 : Vẽ hoặc nặn qủa dạng tròn - Mỹ thuật lớp 1

Thực hành : Vẽ một số quả dạng tròn mà em thích

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam