Bài 35 : Trưng bày kết quả học tập trong năm học – Mĩ thuật lớp 6

Bài 35 : Trưng bày kết quả học tập trong năm học - Mĩ thuật lớp 6
Hình 1. Cô giáo và học sinh trong phòng trưng bày kết quả học tập
Bài 35 : Trưng bày kết quả học tập trong năm học - Mĩ thuật lớp 6
Hình 2. Phong cảnh quê em. Tranh của học sinh
Bài 35 : Trưng bày kết quả học tập trong năm học - Mĩ thuật lớp 6
Hình 3. Tranh của học sinh
Bài 35 : Trưng bày kết quả học tập trong năm học - Mĩ thuật lớp 6
Hình 4 . Trang trí đường diềm. Bài vẽ của học sinh
Bài 35 : Trưng bày kết quả học tập trong năm học - Mĩ thuật lớp 6
Hình 5. Trang trí chiếc khăn để đặt lọ hoa. Bài vẽ của học sinh

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 6 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam