Bài 33 : Xem tranh thiếu nhi thế giới – Mỹ thuật lớp 3

Quan sát và tìm hiểu

Câu hỏi gợi ý:

  • Mỗi bức tranh vẽ về nội dung gì?
  • Tìm các hình ảnh chính, hình ảnh phụ.
  • Các hình ảnh được sắp xếp như thế nào?
  • Em nhận biết nội dung từng bức tranh qua hình ảnh nào?
  • Ý nghĩa của mỗi bức tranh?
  • Em thích bức tranh nào nhất?
  • Vì Sao em thích bức tranh đó?

Bài 33 : Xem tranh thiếu nhi thế giới - Mỹ thuật lớp 3

Bài 33 : Xem tranh thiếu nhi thế giới - Mỹ thuật lớp 3

Bài 33 : Xem tranh thiếu nhi thế giới - Mỹ thuật lớp 3

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam