Bài 33-34 : Đề tài Quê hương  – Mĩ thuật lớp 6

Vẽ một bức tranh về đề tài quê hương. (Nội dung có thể là cảnh đẹp, ngày vui, lễ hội hoặc những hoạt động lao động sản xuất.)

Bài 33-34 : Đề tài Quê hương  - Mĩ thuật lớp 6
Hình 1. Cổng làng. Tranh màu bột của học sinh
Bài 33-34 : Đề tài Quê hương  - Mĩ thuật lớp 6
Hình 2 . Hồ Gươm. Tranh bút dạ của học sinh
Bài 33-34 : Đề tài Quê hương  - Mĩ thuật lớp 6
Hình 3. Ngày hội ở miền núi. Tranh bút dạ của học sinh
Bài 33-34 : Đề tài Quê hương  - Mĩ thuật lớp 6
Hình 4. Thả diều. Tranh màu bột của học sinh

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 6 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam