Bài 30 : Vẽ cái ấm pha trà – Mỹ thuật lớp 3

Quan sát và tìm hiểu

Hình dáng mỗi loại ấm pha trà như thế nào?

Hoạ tiết trang trí là những gì?

Cách sắp xếp hoạ tiết của mỗi loại như thế nào?

Em nhận xét gì về màu sắc của từng chiếc ấm?

Bài 30 : Vẽ cái ấm pha trà - Mỹ thuật lớp 3

Bài 30 : Vẽ cái ấm pha trà - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành : Vẽ hoạ tiết trang trí và vẽ màu vào hình ấm pha trà theo ý thích

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam