Bài 29 : Tập nặn tạo dáng – Đề tài ngày hội – Mỹ thuật lớp 5

Quan sát và tìm hiểu

  • Mô hình thể hiện hoạt động nào trong ngày hội?
  • Có thể nặn và vẽ về nhiều hoạt động khác nhau trong ngày hội.
  • Sử dụng đất nặn màu để thể hiện màu sắc của ngày hội.
  • Sắp xếp các hình người, vật, tạo mô hình sao cho làm rõ nội dung chủ đề.
  • Sắp đặt có hình to cạnh hình nhỏ, hình cao cạnh hình thấp, có hình trước, hình sau.

Bài 29 : Vẽ mẫu có hai hoặc ba vật mẫu - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Vẽ hoặc nặn hình ảnh Ngày hội

Một số hình gợi ý cách chọn nội dung và cách thể hiệu đề tài Ngày hội.

Bài 29 : Vẽ mẫu có hai hoặc ba vật mẫu - Mỹ thuật lớp 5

Nguồn : Vở tập vẽ 5 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :