Bài 28 : Vẽ theo mẫu – Mẫu có hai đồ vật (Tiết 2 – Vẽ đậm nhạt) – Mĩ thuật lớp 6

CÁCH VẼ ĐẬM NHẠT

  • Nhìn mẫu, điều chỉnh lại hình vẽ (H.4a).
  • Vẽ phác mảng hình đậm nhạt (H.4b).
  • Vẽ đậm nhạt : diễn tả được độ sáng tối trên vật mẫu (H.4c).
  • Hoàn thành bài vẽ.

Bài 28 : Vẽ theo mẫu - Mẫu có hai đồ vật (Tiết 2 - Vẽ đậm nhạt) - Mĩ thuật lớp 6

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Vẽ cái chai và cái hộp hay cái phích (bình thuỷ) và hình cầu (vẽ đậm nhạt).

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 6 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam