Bài 26 : Xem tranh của thiếu nhi – Mỹ thuật lớp 4

Quan sát và tìm hiểu

  • Mỗi bức tranh vẽ về nội dung gì?
  • Có những hình ảnh nào trên tranh?
  • Hình ảnh chính của bức tranh là gì?
  • Hình ảnh phụ là gì?
  • Còn những hình ảnh nào khác nữa?
  • Em có nhận xét gì về hình ảnh, màu sắc của từng bức tranh?
  • Em thích bức tranh nào nhất?

Bài 26 : Xem tranh của thiếu nhi - Mỹ thuật lớp 4

Bài 26 : Xem tranh của thiếu nhi - Mỹ thuật lớp 4

Bài 26 : Xem tranh của thiếu nhi - Mỹ thuật lớp 4

Bài 26 : Xem tranh của thiếu nhi - Mỹ thuật lớp 4

Bài 26 : Xem tranh của thiếu nhi - Mỹ thuật lớp 4

Thực hành : Vẽ tự do

Nguồn : Vở tập vẽ 4 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :