Bài 25 : Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình chữ nhật – Mỹ thuật lớp 3

Quan sát và tìm hiểu

  • Tìm hiểu cách vẽ và sắp xếp hoạ tiết.
  • Màu sắc ở bài trong trí hình chữ nhật và trên các đồ vật có dạng hình chữ nhật.

Bài 25 : Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình chữ nhật - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành : Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình chữ nhật

Bài 25 : Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình chữ nhật - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành : Trang trí một đồ vật có dạng hình chữ nhật ( chiếc khăn, cái khay đựng ấm chén, tấm thảm …)

Bài 25 : Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình chữ nhật - Mỹ thuật lớp 3

Bài 25 : Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình chữ nhật - Mỹ thuật lớp 3

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam