Bài 24 : Vẽ tranh đề tài tự do – Mỹ thuật lớp 3

Quan sát và tìm hiểu

  • Mỗi tranh vẽ về đề tài gì?
  • Những hình ảnh đã thể hiện rõ nội dung chưa?
  • Hình ảnh chính, phụ của từng tranh được sắp xếp như thế nào?
  • Em thích bức nào nhất? Vì sao?

Bài 24 : Vẽ tranh đề tài tự do - Mỹ thuật lớp 3

Bài 24 : Vẽ tranh đề tài tự do - Mỹ thuật lớp 3

Bài 24 : Vẽ tranh đề tài tự do - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành: Vẽ tranh đề tài tự do

Gợi ý cách vẽ:

  • Chọn đề tài em thích, phù hợp với khả năng.
  • Chọn hình ảnh thể hiện rõ ý tưởng định vẽ.
  • Vẽ tự do thoải mái, nhưng chủ ý hình ảnh chính, phụ và sắp xếp hình ảnh cho cân đối.
  • Vẽ màu theo ý thích, chú ý có đậm có nhạt.

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: