Bài 24 : Vẽ theo mẫu – Cái ấm tích và cái bát (Vẽ đậm nhạt ) – Mĩ thuật lớp 7

QUAN SÁT, NHẬN XÉT

  • Nguồn sáng chiếu tới mẫu (từ một phía hay hai phía, mạnh hay yếu).
  • Các độ đậm, nhạt, sáng, tối của mẫu.
  • Chất liệu của mẫu (thô hay nhẵn bóng).
Bài 24 : Vẽ theo mẫu - Cái ấm tích và cái bát (Vẽ đậm nhạt ) - Mĩ thuật lớp 7
Hình 1 . Mức độ đậm nhạt khác nhau của hai bài vẽ cái ấm tích và cái bát (Bài tham khảo)

CÁCH VẼ ĐẬM NHẠT

  • Bài vẽ này cũng tiến hành như các bài đã học, song cần lưu ý:
  • Phác mảng đậm, nhạt theo hình khối của mẫu.
  • Chiều hướng nét vẽ thay đổi theo cấu trúc của mẫu (mặt cong, mặt đứng, mặt nghiêng, …);
  • Vẽ đậm nhạt để thể hiện ánh sáng, không gian, chất liệu khác nhau của mẫu (sứ, gỗ ,…).
Bài 24 : Vẽ theo mẫu - Cái ấm tích và cái bát (Vẽ đậm nhạt ) - Mĩ thuật lớp 7
Hình 2 . Gợi ý cách vẽ đậm nhạt

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Vẽ cái ấm tích và cái bát hoặc mẫu có hình dạng tương đương (vẽ đậm nhạt).

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 7 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam