Bài 21 : Vẽ theo mẫu – Mẫu có hai đồ vật (Tiết 2 – Vẽ đậm nhạt) – Mĩ thuật lớp 6

CÁCH VẼ ĐẬM NHẠT

1. Phác màng hình đậm nhạt theo cấu trúc, hình dáng của cái bình (H3),

2. Vẽ đậm nhạt (H4);

  • Nhìn mẫu để vẽ và điều chỉnh độ đậm nhạt cho đúng.
  • Bài vẽ cần có các độ : dậm, đậm vữa, nhạt và sáng (các độ đậm nhạt này cần chuyển tiếp nhẹ nhàng để diễn tả cái bình tròn)

Bài 21 : Vẽ theo mẫu - Mẫu có hai đồ vật (Tiết 2 - Vẽ đậm nhạt) - Mĩ thuật lớp 6

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Vẽ cái bình đựng nước và cái hộp ( về đậm nhạt).

Bài 21 : Vẽ theo mẫu - Mẫu có hai đồ vật (Tiết 2 - Vẽ đậm nhạt) - Mĩ thuật lớp 6

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 6 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam