Bài 18 : Vẽ tĩnh vật lọ hoa và quả – Mỹ thuật lớp 4

Quan sát và tìm hiểu

  • Nêu nhận xét về các bức tranh lọ hoa và quả.
  • Em thích bức tranh nào? Vì sao?

Bài 18 : Vẽ tĩnh vật lọ hoa và quả - Mỹ thuật lớp 4

Bài 18 : Vẽ tĩnh vật lọ hoa và quả - Mỹ thuật lớp 4

Thực hành : Vẽ tĩnh vật lọ và quả

Bài 18 : Vẽ tĩnh vật lọ hoa và quả - Mỹ thuật lớp 4

Thực hành : Vẽ hoặc xé dán bức tranh lọ hoa và quà (trái cây)

Gợi ý cách vẽ:

  • Lựa chọn kiểu lọ hoa và loài hoa mà em thích.
  • Lọ hoa đặt trên bàn. Có thể trên mặt bàn có khăn trải bàn trang trí.
  • Vẽ một hoặc hai quả (trái cây).

Bài 18 : Vẽ tĩnh vật lọ hoa và quả - Mỹ thuật lớp 4

Nguồn : Vở tập vẽ 4 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :