Bài 17 : Xem tranh dân gian Đông Hồ – Mĩ thuật lớp 2

Quan sát và tìm hiểu

 • Có những hình ảnh nào trong tranh?
 • Hình ảnh chính là gì?
 • Có những hình ảnh nào khác?
 • Em có nhận xét gì về màu sắc của các bức tranh?
 • Em có thấy giấy in tranh khác giấy bình thường không?
 • Em có nhận thấy các bức tranh dân gian đều có nét viền màu đen không?
 • Em có cảm nhận gì về các bức tranh dân gian?

Bài 17 : Xem tranh dân gian Đông Hồ - Mĩ thuật lớp 2

Bài 17 : Xem tranh dân gian Đông Hồ - Mĩ thuật lớp 2

Bài 17 : Xem tranh dân gian Đông Hồ - Mĩ thuật lớp 2

Bài 17 : Xem tranh dân gian Đông Hồ - Mĩ thuật lớp 2

Thực hành : Vẽ màu vào tranh in nét (tranh dân gian Đông Hồ)

Gợi ý cách vẽ:

 • Xem kĩ bức tranh Gà mẹ gà con.
 • Chọn màu thích hợp để vẽ.
 • Vẽ màu gọn trong hình.
 • Có thể vẽ màu theo ý thích.

Bài 17 : Xem tranh dân gian Đông Hồ - Mĩ thuật lớp 2

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam