Bài 16 : Vẽ theo mẫu – Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 2 – Vẽ đậm nhạt ) – Mĩ thuật lớp 6

CÁCH VẼ ĐẬM NHẠT

1. Quan sát và phác các mảng hình đậm nhạt (H.3a)

  • Nhìn mẫu để xác định hướng chiếu chính, phụ của ánh sáng.
  • Xác định và phác hình các mảng đậm nhạt của hình trụ và quả có dạng hình cầu.

2. Vẽ đậm nhat (H.3b)

  • Dùng nét để diễn tả các độ đậm nhạt : vẽ mảng đậm trước, từ đó so sánh tìm ra độ đậm nhạt của các mảng tiếp theo.
  • Khi diễn tả đậm nhạt, nên dùng các nét cong (theo chiều cong của thân hình trụ, ở quả) và các nét thẳng (theo chiều cao của hình trụ).
  • Luôn nhìn mẫu để so sánh với độ đậm nhạt ở bài vẽ.
  • Vẽ đậm nhạt cả phần nền để bài vẽ có không gian.

Bài 16 : Vẽ theo mẫu - Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 2 - Vẽ đậm nhạt ) - Mĩ thuật lớp 6

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Vẽ mẫu có dạng hình trụ và hình cầu (vẽ đậm nhạt).

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 6 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam