Bài 16 : Vẽ màu vào tranh dân gian – Mỹ thuật lớp 3

Quan sát và tìm hiểu

  • Nêu nội dung các bức tranh.
  • Tìm hình ảnh chính, hình ảnh phụ của từng bức tranh.
  • Những hình ảnh nào giúp em nhận ra nội dung bức tranh?
  • Những hình ảnh đó được nghệ nhân vẽ như thế nào?
  • Em có nhận xét gì về màu sắc của các bức tranh dân gian?
  • Em thích bức tranh nào?

Bài 16 : Vẽ màu vào tranh dân gian - Mỹ thuật lớp 3

Bài 16 : Vẽ màu vào tranh dân gian - Mỹ thuật lớp 3

Bài 16 : Vẽ màu vào tranh dân gian - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành : Vẽ màu vào hình tranh dân gian

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam