Bài 15 : Vẽ theo mẫu – Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 1 – Vẽ hình ) – Mĩ thuật lớp 6

QUAN SÁT, NHẬN XÉT

Cần quan sát và nhận xét về

    • Cách bày mẫu ;
    • Khung hình chung của mẫu ;
    • Đậm nhạt của mẫu.
Bài 15 : Vẽ theo mẫu - Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 1 - Vẽ hình ) - Mĩ thuật lớp 6
Hình 1. Gợi ý cách bày mẫu

CÁCH VẼ

1. Về khung hình chung (H.2a)

So sánh chiều cao (từ điểm cao nhất của hình trụ, đến điểm đặt thấp nhất của quả) với chiều ngang rộng nhất của mẫu (từ thành phía ngoài của hình trụ, đến điểm ngoài cùng của quả) rồi vẽ khung hình vào trang giấy.

2. Vẽ khung hình của vật mẫu dạng hình trụ và hình cầu (H.2b)

  • Ước lượng chiều ngang của hình trụ (so với chiều ngang của khung hình chung), tìm điểm đặt của hình trụ (so với chiều cao chung), vẽ khung hình của hình trụ.
  • Tìm chiều cao, chiều ngang của quả (so với hình trụ), vẽ khung hình của quả.

3. Vẽ phác hình (H.2c)

  • Phác trục, tìm vị trí của hình trụ và giới hạn của quả tròn.
  • Vẽ phác bằng các nét đậm, nhạt và luôn nhìn mẫu để điều chỉnh hình.

4. Vẽ chi tiết (H.2d)

Dựa vào các nét phác để vẽ tiếp cho giống với mẫu hơn. Vẽ cả nét khuất để kiểm tra độ chính xác của hình sau đó sẽ tẩy đi.

Bài 15 : Vẽ theo mẫu - Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 1 - Vẽ hình ) - Mĩ thuật lớp 6
Hình 2. Các bước tiến hành vẽ mẫu dạng hình trụ và hình cầu

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Vẽ mẫu có dạng hình trụ và hình cầu (vẽ hình).

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 6 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam