Bài 12 : Vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả (Vẽ màu ) – Mĩ thuật lớp 7

QUAN SÁT, NHẬN XÉT

 • Chiều cao, chiều ngang rộng nhất của mẫu.
 • Tỉ lệ của phần hoa, phần lọ.
 • Vị trí của quả.
 • Màu sắc của lọ, hoa và quả.
 • Độ đậm, nhạt của màu.

Bài 12 : Vẽ theo mẫu - Lọ hoa và quả (Vẽ màu ) - Mĩ thuật lớp 7

CÁCH VẼ MÀU

1. Vẽ hình

 • Xác định khung hình chung của mẫu.
 • Phác hình vừa với trang giấy (không to, không nhỏ hay xô lệch).
 • Phác hình và phác các mảng đậm, nhạt của màu ở lọ, hoa, quả như đã hướng dẫn ở Bài 11.

Bài 12 : Vẽ theo mẫu - Lọ hoa và quả (Vẽ màu ) - Mĩ thuật lớp 7

2. Vẽ màu

 • Nhìn mẫu để tìm hoà sắc chung và các độ đậm, nhạt.
 • Tìm và vẽ các mảng màu (nên vẽ các mảng màu lớn trước, mảng màu nhỏ sau).
 • Tìm tương quan giữa các màu để màu sắc không rời rạc, tách biệt nhau, điều chỉnh độ đậm, nhạt sao cho giống mẫu.
 • Vẽ màu nền để bài vẽ có không gian.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Vẽ lọ hoa và quả. (Vẽ bằng màu sẵn có)

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 7 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam