Bài 12 : Vẽ cờ Tổ quốc hoặc cờ lễ hội – Mĩ thuật lớp 2

Quan sát và tìm hiểu

Xem tranh, ảnh và cho biết:

  • Hình dáng, đặc điểm của từng lá cờ?
  • Màu sắc của từng lá cờ?
  • Khi nào người ta sử dụng cờ?

Xem tranh bạn vẽ:

  • Tranh bạn sẽ có nội dung gì?
  • Có những hình ảnh nào trong bức tranh?
  • Màu sắc trong tranh được bạn vẽ như thế nào?

Bài 12 : Vẽ cờ Tổ quốc hoặc cờ lễ hội - Mĩ thuật lớp 2

Thực hành: Vẽ tranh về buổi lễ chào cờ ở trường em

Gợi ý cách vẽ:

Nhớ lại các hình ảnh của buổi lễ chào cờ.

Xác định vị trí để vẽ hình ảnh chính. Cần vẽ rõ hình ảnh cột cờ và lá cờ.

Vẽ thêm các hình ảnh khác để bức tranh sinh động hơn.

Sắp xếp các hình ảnh trước, sau, to, nhỏ cho cân đối.

Vẽ màu theo ý thích.

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: