Bài 11 : Vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả (Vẽ bằng bút chì đen ) – Mĩ thuật lớp 7

QUAN SÁT, NHẬN XÉT

  • Chiều cao, chiều ngang của mẫu.
  • Tỉ lệ của phần hoa, phần lọ.
  • Vị trí của quả và lọ.
  • Độ đậm, độ nhạt của lọ, hoa và quả.

Bài 11 : Vẽ theo mẫu - Lọ hoa và quả (Vẽ bằng bút chì đen ) - Mĩ thuật lớp 7

CÁCH VẼ

  • Xác định khung hình chung của mẫu.
  • Vẽ phác hình theo hướng dẫn ở các bài đã học.
  • Vẽ phác các hình mảng đậm, nhạt lớn.
  • So sánh các độ đậm, nhạt của lọ, hoa, quả với nhau để diễn tả hình khối.
  • Vẽ đậm, nhạt của nền để bài vẽ có không gian.

Bài 11 : Vẽ theo mẫu - Lọ hoa và quả (Vẽ bằng bút chì đen ) - Mĩ thuật lớp 7

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Vẽ lọ hoa và quả. (Vẽ bằng bút chì đen)

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 7 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam